Allmänna villkor


Användarvillkor

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.spiritgift.se, de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen (”Prenumerationerna”) och de boxar eller presentkort och produkter som säljs och levereras.

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål. Läs även vår Integritetspolicy.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen.

1. Information om oss

CL Create & Consult AB
Organisationsnummer: 556304-1502

Adress:
CL Create & Consult/ Spiritgift
Mellanbränninge Brohyddan
585 99 Linköping

E-post: support@spiritgift.se

Momsreg.nr/VAT: SE556804150201
Styrelsens säte: Linköping

2. Ansökan och bundenhet

2.1 Du måste vara minst 18 år för att beställa produkter av Spiritgift. Genom beställning intygar du detta. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans av Spiritgifts till adress i Sverige.

2.2 När du har ansökt om Prenumeration eller beställning via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Spiritgift har eller kommer att skickas till dig.

2.3 Avtalet innebär att du genom att beställa prenumeration erhåller en Spiritgift fyra gånger per kalendermånad eller annan beställd produkt/tjänst av dig till den angivna adressen. Vissa särskilda Prenumerationer (t.ex. "Limited Edition"-boxar) kan dock vara begränsade till en leverans, varvid avtalet endast gäller för den leveransen och automatiskt upphör därefter.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

2.5 Vi tar inte ansvar för erbjudanden och kampanjer från samarbetspartners med utgånget giltighetsdatum som eventuellt kan finnas i boxen.

3. Priser

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

3.2 Priset för beställningar hos Spiritgift består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för dina beställningar anges i samband med din ansökan.

3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 6.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

4. Betalning

4.1 Genom dina beställningar förbinder du dig att betala  den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

4.2 Du betalar alltid hela summan vid din beställning oavsett om det är en vara eller ett abonnemang. Det är ingen ångerrätt på produkten eller abonnemanget.  

4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard) eller PayPal.

4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. Leveranstider

5.1 Det står alltid när en produkt ska tidigast kunna levereras. En viss flexibilitet kommer att krävas utan anspråk av mottagare. Efter ingången Prenumeration kommer en Spiritgift eller annan produkt att levereras fyra gånger på en tolvmånadersperiod. När detta sker anges löpande på hemsidan, vi förbehåller oss rätten att ändra dessa leveranstider oavsett anledning och utan att meddela mottagare.  Beräknad leveranstid anges vid ansökan av Prenumeration.

5.2 Om en produkt på www.spiritgift.se tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon produkt den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden. Detta görs upp enskilt med mottagaren.

6. Uppsägning och automatisk förlängning

6.1 Du förbinder dig vid abonnemang att motta alla fyra Spiritgifts.

7. Ångerrätt

7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första Spiritgiften eller produkten och för att detta ska gälla ska det vara ett obrutet budskap. Kuvertet ska var intakt annars anses inte produkten vara obruten.

7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick och i det fall. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.

7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Boxen till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kan kontakta oss genom att skicka ett meddelande till support@spiritgift.se

Produkten kan återsändas till följande adress: CL Create & Consult/ Spiritgift, Mellanbränninge Brohyddan, 585 99 Linköping. Vi ber dig återsända den kompletta produkten i sin originalförpackning. Om du har förbrutit förseglingen på någon av produkterna gäller av hygienskäl inte ångerrätten för produkten.

7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

8. Reklamation

Om en produkt är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till support@spiritgift.se. Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan). En reklamation kan ej erhållas på budskap, tarotkort, inspirationskort eller energimålning. Reklamation eller ångerrätt erhålls inte heller för att man ej via produkterna är nöjd med andekontakt eller om man inte anser sig få eller fått kontakt med produkten.

9. Återbetalningspolicy

9.1 Om du lämnar tillbaka en produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot produkten, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för produkten samt eventuella fraktkostnader, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända produkten till oss (se punkt 7.3).

9.2 Om du lämnar tillbaka en produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade produkten och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Boxen. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen.

9.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

10. Ansvar

Om du är konsument regleras vårt ansvar för produkterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din avgift/kostnad för produkten, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

11. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

12. Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

13. Meddelanden

Meddelanden till oss ska skickas till support@spiritgift.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

14. Immateriella rättigheter

14.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

14.3 Genom att beställa våra produkter ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

15. Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

17. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

OM SPIRITGIFT
INSTAGRAM
INSTAGRAM
FACEBOOK
FACEBOOK